VEDTÆGTER

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Kulturdivisionen Slagteriet Holstebro" og foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

§ 2 FORMÅL
Foreningens overordnede formål er at skabe et kultur- og produktionshus for samskabelse og tværfaglige fællesskaber. Herunder har foreningen til formål at:
• udvikle et kulturelt og kreativt miljø på Slagteriet i Holstebro, og igennem samarbejde med Holstebro Kommune, det lokale forenings-, institutions- og erhvervsliv at:

  • etablere faciliteter for kulturproduktion, innovativ læring og residencies.

  • etablere projektrum og scener for koncerter, teater, performance, kunst og design i nye formater.

  • synliggøre og udbrede kendskabet til Slagteriet Holstebro og dets aktiviteter bl.a. gennem arrangementer af faglig og social karakter.

  • yde faglig bistand til start-ups af kreativ karakter.

  • styrke forbindelsen mellem Slagteriet Holstebro og omverdenen.

  • fremskaffe og yde økonomisk støtte til Kulturdivisionens drift og udvikling.

§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages enhver person, virksomhed eller institution, der ønsker at støtte foreningens formål mod betaling af et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, senest med en måneds varsel før 1. januar.
Medlemmer af Kulturdivisionen Slagteriet Holstebro har gratis adgang til udvalgte arrangementer, hvortil der betales entre. Hvert år afholdes et antal arrangementer for medlemmerne, hvoraf et er udlodning af værker produceret af Kulturdivisionens værkstedslejere.

§ 4 GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes én gang hvert år inden den 31. August.
Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ved afstemning har hvert medlem en stemme. Afgørelse træffes med almindeligt flertal, jf. § 8 og §9. Der kan stemmes pr. fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer begærer det.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest to uger før den ordinære generalforsamling.

§ 5 ØKONOMISKE FORHOLD
Foreningens udgifter afholdes af medlemskontingenter og andre indtægter, der tilfalder den. Indtægter ved arrangementer må udelukkende anvendes til kulturelle- og almennyttige formål, jævnfør formål i vedtægtens § 2.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om medlemskontingent. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af revisoren, som vælges af generalforsamlingen.

§ 6 BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af 3 – 8 medlemmer og 1 – 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Valgperioden for suppleanter er 1 år, og der vælges en 1. og 2. suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt, og i øvrigt når formanden bestemmer det, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Skriftlig indkaldelse skal indeholde dagsorden for mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

§ 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSRET
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. I formandens fravær kan næstformanden træde i hans sted.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst to uger før generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan opløsning besluttes af kun én generalforsamling, såfremt beslutningen vedtages enstemmigt.
Eventuel formue, der er i behold ved opløsningen, skal tilfalde kulturproduktionen på Slagteriet Holstebro eller andet kunstnerisk formål efter generalforsamlingens bestemmelse.
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling afholdt d. 22. september 2015.
Vedtægter er justeret på generalforsamlingen d. 31. august 2018.

§ 10 ALKOHOLBEVILLING Kulturdivisionen er forpligtet til at overholde de regler der er beskrevet i restaurationslovens § 16, stk. 2 - med følgende ordlyd.

 “Personer og selskaber m.v., der har alkoholbevilling, og bestyrere for disse virksomheder må ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lade sig finansiere helt eller delvis ved lån under nogen form, indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller som er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Tilsvarende gælder modtagelse af gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed.”

Kulturdivisionen
Slagteriet Holstebro
Vendersgade 14
7500 Holstebro
kdslagterietholstebro@gmail.com