VEDTæGTER

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Kulturdivisionen Slagteriet Holstebro" og foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

§ 2 FORMÅL
Foreningens overordnede formål er at skabe et kultur- og produktionshus for samskabelse og tværfaglige fællesskaber. Herunder har foreningen til formål at:
• udvikle et kulturelt og kreativt miljø på Slagteriet i Holstebro, og igennem samarbejde med Holstebro Kommune, det lokale forenings-, institutions- og erhvervsliv at:
• etablere faciliteter for kultur-produktion, innovativ læring, residencies og makerspaces/fablab
• etablere atelier/værksteds/kontor udlejning
• etablere udstillingssted/projektrum
• etablere scene(r) for koncerter og teater
• etablere rum for udendørsaktiviteter samt 'intelligente' miljøer
• yde faglig bistand til start-ups af kreativ karakter og være behjælpelig med etablering af virksomhed på Slagteriet Holstebro
• synliggøre og udbrede kendskabet til Slagteriet Holstebro og dens aktiviteter bl.a. gennem arrangementer af faglig og social karakter
• styrke forbindelsen mellem Slagteriet Holstebro og omverdenen, idet medlemmerne af foreningen fungerer som ambassadører for Slagteriet Holstebro
• fremskaffe og yde økonomisk støtte til Slagteriet Holstebros drift og udvikling, hvilket sker bl.a. via medlemskontingentet og leje af værksteder/atelier/kontor/mødelokale(r)

§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages enhver person, virksomhed eller institution, der ønsker at støtte foreningens formål mod betaling af et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, senest med en måneds varsel før 1. januar.
Medlemmer af Kulturdivisionen Sagteriet Holstebro har gratis adgang til Slagteriet Holstebros arrangementer, hvortil der betales entre. Hvert år afholdes et antal arrangementer for medlemmerne, hvoraf et er udlodning af værker produceret af Slagteriet Holstebros værkstedslejere.

§ 4 GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes én gang hvert år inden den 31. August.
Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ved afstemning har hvert medlem en stemme. Afgørelse træffes med almindeligt flertal, jf. § 8 og §9. Der kan stemmes pr. fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer begærer det.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest to uger før den ordinære generalforsamling.

§ 5 ØKONOMISKE FORHOLD
Foreningens udgifter afholdes af medlemskontingenter og andre indtægter, der tilfalder den.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om medlemskontingent.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af revisoren, som vælges af generalforsamlingen.

§ 6 BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af 3 – 8 medlemmer og 1 – 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Valgperioden for suppleanter er 1 år, og der vælges en 1. og 2. suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt, og i øvrigt når formanden bestemmer det, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Skriftlig indkaldelse skal indeholde dagsorden for mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.

§ 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSRET
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. I formandens fravær kan næstformanden træde i hans sted.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når forslaget er udsendt mindst to uger før generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan opløsning besluttes af kun én generalforsamling, såfremt beslutningen vedtages enstemmigt.
Eventuel formue, der er i behold ved opløsningen, skal tilfalde kulturproduktionen på Slagteriet Holstebro eller andet kunstnerisk formål efter generalforsamlingens bestemmelse.
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling afholdt d. 22. september 2015.
Vedtægter er justeret på generalforsamlingen d. 2. august 2016.

Kulturdivisionen
Slagteriet Holstebro
Vendersgade 14
7500 Holstebro
kdslagterietholstebro@gmail.com